SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TRAJECT PARIJS-LONDEN

1. ONDERWERP

1.1 De onderhavige algemene voorwaarden (hierna 'Algemene Voorwaarden') zijn van toepassing op contractuele betrekkingen tussen de vennootschap SNCF-C6, SASU met een vermogen van € 64.500.000, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te SNCF-C6 - 38 rue de Seine - 94400 Vitry-sur-Seine (France), ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 519 037 147 en met intracommunautair btw-nummer FR 38 519 037 147, hierna genaamd 'OUIBUS' of 'Wij', en de reiziger die één of meerdere tickets of bijkomende prestaties heeft gekocht via de website nl.OUIBUS.com of per telefoon voor het traject Parijs-Londen, hierna genoemd de 'Reiziger' of 'U'. OUIBUS verzorgt internationale lijndiensten voor reizigers per bus en is gerechtigd deze activiteiten uit te oefenen dankzij de vergunning voor het vervoer van reizigers per bus of touringcar over de weg tegen vergoeding die onder nr. 2012/11/0000426 aan de vennootschap werd verleend door de prefect van de Franse regio Ile-de-France.

2. DEFINITIES

2.1 'Ticket' heeft betrekking op het nominatieve en onder voorwaarden wijzigbare vervoersbewijs voor een bus dat wordt uitgereikt door OUIBUS op naam van de Reiziger. Dit ticket hoeft niet meer verplicht aan de chauffeur van de bus te worden getoond, mits de Reiziger een geldig identiteitsbewijs kan overleggen. Indien de Reiziger dit wenst, kan hij of zij echter altijd het ticket tonen, in geprinte of in digitale vorm.

2.2 'Voucher' heeft betrekking op een bon met een geldigheidsduur van maximaal één jaar, die kan worden gebruikt voor de aankoop van een Vervoersprestatie op de lijnen van OUIBUS of van Bijkomende diensten op de site nl.OUIBUS.com. Elke Voucher kan slechts één maal worden gebruikt. Indien de waarde van de Voucher hoger is dan de prijs van het aangekochte product, dan zal deze overwaarde niet worden gerestitueerd en kan de Voucher niet meer worden gebruikt voor een latere aankoop. De Voucher wordt uitsluitend verzonden naar het e-mailadres dat bij de aankoop van het oorspronkelijke traject werd vermeld. Dientengevolge zal er geen Voucher worden verstrekt aan Reizigers die geen geldig e-mailadres hebben vermeld. De Voucher kan uitsluitend worden ingewisseld in de valuta van uitgifte. 

2.3 'Bestelling' heeft betrekking op iedere door de Reiziger op de website nl.OUIBUS.com of telefonisch gemaakte en bevestigde reservering.

2.4 'Reisdossier' heeft betrekking op een dossier dat alle kenmerken van een traject bevat, gekoppeld aan een referentienummer dat U via een bevestigingsmail ontvangt, mede met het oog op eventuele communicatie met de klantenservice van OUIBUS.

2.5 'Bijkomende diensten' heeft betrekking op prestaties die via de website nl.OUIBUS.com worden aangeboden, anders dan de verkoop van Vervoersprestaties op de OUIBUS-lijnen.

2.6 'OUIBUS-site' heeft betrekking op de door OUIBUS onder de URL nl.OUIBUS.com gepubliceerde website die u kunt bezoeken om toegang te krijgen tot de verschillende prestaties van OUIBUS.

2.7 'Vervoersovereenkomst' heeft betrekking op de overeenkomst tussen OUIBUS en de Reiziger middels welke OUIBUS zich ertoe verplicht de Reiziger per bus te vervoeren vanaf het vertrekpunt tot aan de verkozen bestemming.

2.8 'Overmacht' heeft betrekking op onvoorziene en onontkoombare omstandigheden zoals gedefinieerd door de rechtsleer en de geldende jurisprudentie.

2.9 'Vervoersprestaties' heeft betrekking op alle diensten die door OUIBUS worden verleend in het kader van het uitvoeren van de Vervoersovereenkomst.

2.10 'OUIBUS-prestaties' heeft betrekking op alle online diensten, Vervoersprestaties of aan vervoer gelieerde prestaties die door OUIBUS worden geleverd.

2.11 'Reiziger' heeft betrekking op de persoon wiens persoonsgegevens worden vermeld op het Ticket.

3. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

31. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op OUIBUS-prestaties die kunnen worden aangekocht via de OUIBUS-site, via websites van partners of via de telefoon.

3.2 Het voltooien van een Bestelling op de OUIBUS-site is uitsluitend mogelijk indien (i) de onderhavige Algemene voorwaarden worden geaccepteerd, (ii) de persoonsgegevens van de Reiziger(s) worden verstrekt, (iii) de benodigde bankgegevens worden verstrekt en (iv) de volledige betaling van de Prestaties is bevestigd.  De online acceptatie van de onderhavige Algemene Voorwaarden vindt plaats middels het verplicht aanvinken van een vakje. Bij Bestellingen via de telefoon worden de onderhavige Algemene Voorwaarden mondeling aanvaard. U kunt op elk gewenst moment de tekst van de Algemene Voorwaarden raadplegen en overnemen vanaf de OUIBUS-website.

3.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht waren op de dag dat de Bestelling werd geplaatst.

4. SLUITING VAN DE OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE AANKOOP VAN EEN TICKET EN/OF PRESTATIES

Voorwaarden voor het plaatsen van een Bestelling

4.1 U verklaart ten minste18 jaar oud te zijn en over de rechtsbevoegdheid te beschikken of toestemming van uw ouders te hebben om een Bestelling te plaatsen. U bent financieel verantwoordelijk voor elke geplaatste Bestelling, zowel op uw naam als voor rekening van derden, met inbegrip van minderjarigen.

4.2 De onderhavige overeenkomst wordt aangegaan in het Nederlands.

4.3 U garandeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de informatie die is verstrekt door Uzelf of door anderen die gebruikmaken van Uw gegevens, tenzij U kunt bewijzen dat de door derden verstrekte informatie het gevolg is van fraude die niet door Uw schuld of nalatigheid is veroorzaakt.

4.4 Elke handeling die strijdig is met deze principes kan leiden tot een weigering van OUIBUS om de Bestelling te voltooien of de Prestaties aan U te leveren.

4.5 Als U Vervoersprestaties bestelt voor rekening van andere Reizigers, dient U zich ervan te vergewissen dat deze de Algemene Voorwaarden van OUIBUS respecteren. Elk gebruik van een Ticket impliceert de acceptatie van de Algemene Voorwaarden door de Reiziger.

4.7 Uw Reisdossier omvat alle informatie met betrekking tot uw Bestelling.

 

Bestellen van Vervoersprestaties op de OUIBUS-site

4.7 Het bestellen van Vervoersprestaties op de OUIBUS-site verloopt via de hierna beschreven stappen. De Bestelling wordt pas effectief na integrale betaling van deze Vervoersprestatie.

Bepalen van het traject

4.8 U voert een verzoek in op de online zoekmachine, waarbij U de volgende elementen aangeeft:

a. het aantal volwassen en minderjarige Reizigers (met inachtneming van het aantal beschikbare plaatsen);

b. het aantal baby's (jonger dan 2 jaar op het moment van de reis);

c. datum en tijdstip van de heen- en/of terugreis;

d. het traject;

e. het aantal stuks Bagage (max. 1 stuk ruimbagage per Reiziger);

f. indien van toepassing, Bijkomende diensten.

4.9 Indien er een retourticket wordt besteld, dienen de heen- en terugreis door dezelfde Reiziger te worden afgelegd. Indien de Reiziger die de heenreis aflegt, niet dezelfde is als degene die de terugreis onderneemt, dan dienen er twee enkele reizen te worden besteld.

4.10 Op basis van Uw verzoek geeft de OUIBUS-site een of meer aanbiedingen weer. Nadat U op de Prestatie(s) van Uw keuze heeft geklikt, dient U Uw bankgegevens in te voeren.

4.11 Er verschijnt een overzichtsscherm met alle informatie over het geselecteerde traject, de gegevens van de Reiziger(s) en de totaalprijs van de Prestatie(s). Zo kunt U alle details van Uw Bestelling controleren en eventuele fouten corrigeren. OUIBUS verzoekt U te controleren of alle gegevens met betrekking tot het traject aan Uw wensen voldoen (datum, tijdstip, plaats van vertrek, bestemming en prijs) en of de informatie over de burgerlijke stand van de Reiziger(s) correct, eerlijk en volledig is. Na bevestiging van de Bestelling kan deze informatie niet meer worden gewijzigd.

Betalen van Uw Ticket

4.12 Het plaatsen van een Bestelling verplicht U tot betaling. Prestaties op de OUIBUS-site worden betaald met een betaalkaart, waarbij een minimum van € 1 en een maximum van € 860 geldt per dag en per betaalkaart. Uit veiligheidsoverwegingen en om het risico op fraude te beperken, kunt U bij OUIBUS bovendien niet meer dan drie keer per dag betalen met dezelfde betaalkaart. De volgende betaalwijzen worden geaccepteerd:

a. betaalkaarten die in Nederland zijn uitgegeven door de Europese Blauwe Kaart, EUROCARD, MASTERCARD, VISA, IDEAL, MAESTRO en MISTERCASH;

b. creditcards die zijn uitgegeven in de Europese Unie of in de volgende landen: Algerije, Andorra, Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, de Verenigde Staten, Hongkong, Liechtenstein, India, Indonesië, Israël, Japan, Kosovo, Marokko, Maleisië, Mexico, Monaco, Nieuw-Zeeland, Peru, Korea, Rusland, Singapore, Zwitserland, Tunesië, Turkije en Urugay, door EUROCARD, MASTERCARD en VISA.

Betalingen verlopen via een SSL-beveiligd systeem met 3D Secure-technologie.

4.13 In geval van betaling met een Voucher waarvan de waarde hoger is dan de prijs die online dient te worden betaald, vervalt de resterende waarde van de Voucher en vindt er geen restitutie plaats door OUIBUS.

4.14 Indien de betaling een onregelmatigheid bevat, onvolledig is of niet kan worden uitgevoerd om een reden die aan U kan worden toegeschreven, zal de Bestelling direct worden geannuleerd, waarbij eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor Uw rekening komen.

Bevestigingsmail met uw Ticket 

4.15 Na betaling van uw Bestelling ontvangt U een automatische bevestigingsmail met alle details van Uw Bestelling en het referentienummer van Uw Reisdossier.

4.16 Deze e-mail biedt een overzicht van Uw reservering en van alle informatie, zodat U Uw reis optimaal kunt voorbereiden. De bevestigingsmail bevat tevens een link om Uw Ticket te downloaden. 

4.17 Deze hoeft U niet meer te tonen bij het instappen. Bij het instappen dient U echter wel een geldig identiteitsbewijs te kunnen overleggen. 

4.18 U kunt Uw Ticket te allen tijde digitaal bekijken en opslaan met behulp van een smartphone of tablet. Het Ticket geeft U echter geen recht op toegang tot de bus indien U, zoals hierboven vermeld, geen geldig identificatiebewijs kunt overleggen.

4.19 U kunt Uw Ticket ook opslaan als PDF en deze vervolgens printen door op de link 'MIJN TICKET PRINTEN' te klikken.

4.20 OUIBUS is op geen enkele wijze aansprakelijk indien U geen bevestigingsmail ontvangt en dit niet te wijten is aan niet-nakoming van haar verplichtingen (in geval van overmacht, een fout in het door de Reiziger aan OUIBUS verstrekte e-mailadres, verkeerde instellingen van Uw inbox, etc.).

4.21 OUIBUS aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor onregelmatigheden die zich voor kunnen doen tijdens het bestelproces, voor zover deze niet kunnen worden toegerekend aan OUIBUS.

4.22 Tot slot vormt, overeenkomstig artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, elke ruil van een Ticket aanleiding tot het aanmaken van een nieuw Ticket via de OUIBUS-site.

4.23 Belangrijk: het is dus Uw verantwoordelijkheid om te controleren of alle tijdens het bestelproces verstrekte persoonsgegevens van de Reiziger(s) (identiteit, e-mailadres, leeftijd, etc.) kloppen en correct zijn overgenomen op Uw Ticket. 

OUIBUS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onregelmatigheden die kunnen optreden als gevolg van het niet ontvangen van het Ticket of tijdens het printen van het Ticket, voor zover deze niet kunnen worden toegerekend aan OUIBUS.

5. PRIJS EN BETALING

5.1 De vermelde prijzen van de Prestaties zijn inclusief alle belastingen, kosten en bijbehorende diensten.

5.2. De prijs van een Ticket voor een Reiziger jonger dan 2 jaar bedraagt 50% van de normale ticketprijs.

5.3 De prijs is inclusief het vervoer van één stuk ruimbagage. 

5.4 Daarnaast kunnen sommige landen bepaalde belastingen of extra kosten (toeristenbelasting, verblijfsbelasting, kosten voor visa en/of toeristenkaart, etc.) heffen die voor Uw rekening komen. Deze belastingen en extra kosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de Prestaties.

6. VERVOERSBEWIJS OF TICKET

6.1 Het Ticket is het document dat de Vervoersovereenkomst tussen de Reiziger en OUIBUS formaliseert. Dit vervoersbewijs is nominatief en niet overdraagbaar. Het is niet verplicht om het vervoersbewijs aan onze medewerkers te tonen bij het instappen. De Reiziger dient bij het aan boord gaan echter wel een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort, verblijfstitel, trouwboekje voor kinderen) te kunnen overleggen zodat onze medewerkers de informatie op het Ticket kunnen controleren. Let op: op trajecten van en naar het Verenigd Koninkrijk wordt een rijbewijs niet geaccepteerd als een geldig identiteitsbewijs. Deze controle bij het instappen staat los van eventuele formaliteiten met betrekking tot het oversteken van grenzen, waarvoor de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de Reizigers ligt (zie artikel 11 hierna).

6.2 Tickets kunnen niet worden gerestitueerd of geannuleerd. Ze kunnen wel worden geruild, onder de ruilvoorwaarden die gelden voor het betreffende tarief. Afhankelijk van de datum van Uw verzoek tot ruilen en/of annuleren kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1 Overeenkomstig artikel L. 121-16-1 9° van het Franse Wetboek voor consumentenrecht is het herroepingsrecht zoals gesteld in artikel L. 121-21 en volgende van het Wetboek voor consumentenrecht niet van toepassing op overeenkomsten inzake het vervoer van passagiers

7.2 Dientengevolge zijn op afstand (via de OUIBUS-site of telefonisch) bestelde Prestaties uitsluitend onderworpen aan de ruil- en annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden. 

8. RUILEN

8.1 Tickets zijn nominatief en uitsluitend geldig voor het aangekochte traject. Het is dus noodzakelijk om Uw Ticket via de OUIBUS-site of telefonisch te ruilen als U een of meer elementen van Uw reis wilt wijzigen, met name:

a. de dag en/of het tijdstip van vertrek;

b. het traject;

c. aanspreekvorm, achternaam, voornaam en geboortedatum van de Reiziger;

d. Bijkomende diensten.

8.2 Het Ticket kan uitsluitend worden geruild tegen een ander Ticket. De ruilvoorwaarden variëren, afhankelijk van de parameters die dienen te worden gewijzigd.

8.3 Wijzigen van de identiteit van de Reiziger: binnen 12 uur na aankoop van het Ticket kan de identiteit van de Reiziger gratis worden gewijzigd. Daarna zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht ter hoogte van € 5 per Reiziger en per gewijzigd traject (1 Ticket voor een enkele reis = 1 traject, 1 Retourticket = 2 trajecten).

8.4 Wijzigen van het traject of het tijdstip van vertrek: Iin geval van wijzing van het traject of het tijdstip van vertrek op de OUIBUS-site zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht ter hoogte van € 5 per passagier en per gewijzigd traject (1 Ticket voor een enkele reis = 1 traject, 1 Retourticket = 2 trajecten). In geval van telefonische wijzing van het traject of het tijdstip van vertrek zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht ter hoogte van € 10 per passagier en per gewijzigd traject (1 Ticket voor een enkele reis = 1 traject, 1 Retourticket = 2 trajecten).

8.5 Het ruilen van tickets is uitsluitend mogelijk indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

a. de prijs van het aanvankelijke Ticket maakt ruilen mogelijk (bepaalde aanbiedingen kunnen niet worden geruild);

b. het Ticket wordt uiterlijk 30 minuten voor het oorspronkelijke vertrek geruild, uitsluitend via internet of telefonisch;

c. er zijn nog plaatsen beschikbaar in de nieuwe bus;

d. indien de prijs van het nieuwe Ticket hoger is dan die van het Ticket dat U wilt ruilen, dient U het verschil en eventuele administratiekosten bij te betalen;

e. indien de prijs van het nieuwe Ticket lager is dan die van het Ticket dat U wilt ruilen, ontvangt U een Voucher ter waarde van het verschil, met aftrek van eventuele administratiekosten;

f. het ruilen van Bijkomende diensten is uitsluitend mogelijk indien:

i) de vervangende dienst verbonden is aan een reeds besteld Ticket en geldig is voor een bus waarvan de plaatsen reeds kunnen worden gereserveerd;

ii) de Bijkomende dienst niet wordt beschreven als niet-ruilbaar op de OUIBUS-site.

g. Het ruilen van Bijkomende diensten is uitsluitend mogelijk voordat de verkoop van Tickets wordt gesloten, dat wil zeggen tot 30 minuten voor het vertrek van de bus.

8.6 Het ruilen van Tickets is mogelijk tot 30 minuten voor vertrek.

9. VERPLICHTINGEN VAN DE VERVOERDER

9.1 OUIBUS stelt alles in het werk om de veiligheid van Reizigers te garanderen. In dit kader neemt de chauffeur van de bus alle benodigde maatregelen om de veiligheid van de Reizigers te waarborgen en geeft hij of zij, indien nodig, instructies aan de Reizigers die dienen te worden gevolgd. Stops worden ingepland door de vervoerder of de chauffeur. Dit om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften, sociale voorschriften betreffende de rij- en rusttijden van de chauffeurs of vanwege andere noodzaken.

9.2 Het vervoer van gevaarlijke of illegale goederen, zowel aan boord als in het ruim van de bussen, is verboden. Dit geldt met name voor:

verdovende middelen;

wapens;

brandstoffen;

accu's met accuvloeistof;

vuurwerk, rotjes, Bengaals vuurwerk, lichtkogels, neppistolen, aanmaakblokjes, traangas;

campinggasstellen, gasflessen en duikflessen.

10. VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGERS

10.1 Aan boord van de bus dient u zich aan de volgende regels te houden:

a. Het is verboden om tegen de chauffeur te praten terwijl hij of zij rijdt.

b. Het is verplicht om de veiligheidsgordel te dragen.

c. Het is verboden om zich in het gangpad te begeven tijdens het traject, behalve om naar de wc te gaan.

d. U dient alle veiligheidsmaatregelen die door de chauffeur of het informatiesysteem worden opgedragen te volgen.

e. Het is verboden aan boord te eten.

f. Het is verboden te roken en/of alcohol en/of verdovende middelen te gebruiken.

g. U bent verplicht locaties en materiaal schoon achter te laten.

h. U bent verplicht de stoel te gebruiken die op het Ticket staat vermeld. Indien U een wijziging wilt doorvoeren, dient U contact op te nemen met onze klantenservice of, tijdens het instappen, met de chauffeur, die de bevoegdheid heeft om de betreffende wijziging al dan niet te accepteren.

i. Het is verplicht om de bus te verlaten via een van de deuren die door de chauffeur zullen worden geopend.

j. Het is verplicht om de bus tijdens pauzes te verlaten indien de chauffeur, politie of douane dit verzoekt.

k. Indien de chauffeur Reizigers toestaat om tijdens pauzes in de bus te blijven, dienen zij de chauffeur niet te storen tijdens zijn pauze. 

l. Het is verboden om tijdens de reis bagage uit het ruim te halen, tenzij hiervoor gegronde redenen bestaan (bv. medische noodzaak);

m. U bent verplicht om zich kalm en rustig te gedragen.

n. Het is verplicht om Uw telefoon gedurende het hele traject op 'stil' te zetten.

o. Het is verboden luidruchtige of geluid producerende apparaten te gebruiken  (tenzij U een koptelefoon gebruikt).

p. Reizigers die minderjarigen begeleiden, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor deze minderjarigen en dienen voortdurend toezicht op hen te houden om naleving van de veiligheidsvoorschriften aan boord te garanderen.

q. Het is verboden om in te stappen op een tussenhalte (bv. Lille op het traject Parijs - Lille - Londen).

11. ADMINISTRATIEVE EN SANITAIRE FORMALITEITEN

11.1 De administratieve en/of sanitaire formaliteiten die doorgaans vereist zijn voor een reis worden vermeld op de OUIBUS-site en in uw bevestigingsmail. Het is Uw verantwoordelijkheid en die van de andere Reizigers om hier kennis van te nemen. De informatie op de Site heeft betrekking op onderdanen van de EEG.

11.2 Het is Uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan eventuele politie-, douane- en gezondheidsformaliteiten die Uw reis met zich meebrengt. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien (bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning, visa, medische verklaring, etc.) komen voor Uw rekening en voor rekening van eventuele derde Reizigers.

11.3 Wij adviseren onderdanen van landen buiten de EEG dringend om voorafgaand aan de koop van een Ticket inlichtingen in te winnen bij de bevoegde autoriteiten van hun herkomstland, landen waar ze doorheen reizen en het land van bestemming.

11.4 Indien het door niet-naleving van deze formaliteiten voor een Reiziger onmogelijk is om op de aangegeven datum te vertrekken of tijdens het traject een grens over te steken, wijst OUIBUS elke aansprakelijkheid hiervoor van de hand.

12. MINDERJARIGEN

12.1 Van 0 tot 16 jaar: om aan boord van onze bussen te mogen reizen, dienen minderjarigen jonger dan 16 jaar verplicht te worden vergezeld door een volwassene (van 18 jaar of ouder). Hierbij zijn drie situaties mogelijk:

•       De begeleidende persoon heeft het ouderlijk gezag (het gaat om een van de ouders, dit kan een meerderjarig verklaarde minderjarige zijn) en draagt dezelfde achternaam als de minderjarige: deze persoon dient de benodigde documenten bij zich te dragen om de grens over te kunnen steken (identiteitskaart of paspoort);

•       De begeleidende persoon heeft het ouderlijk gezag, maar draagt niet dezelfde achternaam als de minderjarige: naast de benodigde documenten om de grens over te steken (identiteitskaart of paspoort) dient deze persoon ook een officieel document te kunnen overleggen dat de verwantschap aantoont (bijvoorbeeld uittreksel van de geboorteakte van de minderjarige of trouwboekje).

•       De begeleidende persoon is een volwassene die niet het ouderlijk gezag heeft (vriend(in), familielid, etc.): naast de benodigde documenten om de grens over te steken (identiteitskaart of paspoort) dient de volwassene een volledig ingevuld en met de hand geschreven toestemmingsformulier te kunnen overleggen dat ondertekend is door ten minste één van de personen met het ouderlijk gezag (hierop moeten de achternaam, voornaam en persoonsgegevens van de ondertekenende ouder(s) worden vermeld, evenals de achternaam en voornaam van de begeleidende volwassene). De begeleidende volwassene dient tevens een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) van de ouder(s) die het toestemmingsformulier heeft/hebben ondertekend te kunnen overleggen.

De voorschriften in dit artikel zijn afkomstig van de Britse autoriteiten op het gebied van immigratie. Ongeacht welke situatie van toepassing is op Reizigers die minderjarigen begeleiden, worden zij verzocht deze voorschriften te respecteren. Niet-naleving van deze voorschriften door Reizigers kan leiden tot een verscherpte controle door de Britse autoriteiten of zelfs een weigering om het Britse territorium te mogen betreden/verlaten. Een dergelijke gebeurtenis kan tot substantiële vertraging leiden en de oversteek van het Kanaal verhinderen. Daarom behoudt OUIBUS zich het recht voor om Reizigers over te dragen aan de Britse autoriteiten om de reis te kunnen vervolgen. OUIBUS wijst elke aansprakelijkheid jegens Reizigers die wegens het ontbreken van de hierboven vermelde documenten aan de Britse autoriteiten worden overgedragen van de hand.

 

12.2 Vanaf 16 jaar: op internationale trajecten worden minderjarigen van 16 en 17 jaar die niet worden begeleid door iemand met het ouderlijk gezag uitsluitend aan boord geaccepteerd indien zij over de benodigde documenten beschikken om de grens over te kunnen steken (identiteitskaart of paspoort). 

13. DIEREN

13.1 De enige dieren die aan boord worden toegelaten, zijn geleidehonden van blinde Reizigers. Met betrekking tot internationale reizen informeren wij U dat er sprake kan zijn van verplichte en voorafgaande formaliteiten voor het vervoer van geleidehonden. Het is Uw verantwoordelijkheid om het bestaan van dergelijke formaliteiten na te gaan en hieraan te voldoen.

14. OPSTAPPEN EN GEWEIGERDE TOEGANG

14.1 Het is sterk aan te raden om minimaal 30 minuten voor het moment van vertrek dat op het Ticket wordt vermeld aanwezig te zijn op de opstapplaats. U dient er in ieder geval uiterlijk 10 minuten voor vertrek te zijn. Daarna behoudt OUIBUS zich het recht voor om U de toegang tot de bus te weigeren.

14.2 Indien Reizigers de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomen, behoudt OUIBUS zich het recht voor om hen de toegang tot de bus te weigeren, in het bijzonder indien ze geen geldig identiteitsbewijs bij zich dragen of als ze niet binnen de gestelde tijd voor vertrek aanwezig zijn op de opstapplaats  . Onder deze omstandigheden is OUIBUS in geen enkel geval gehouden tot gedeeltelijke of volledige vergoeding van het Ticket of welke andere vorm van schadevergoeding dan ook.

15. BAGAGE

15.1 Op deze lijn (Parijs-Londen / Londen-Parijs), of het nu gaat om een directe reis of een traject met een tussenstop in Lille, dienen Reizigers er rekening mee te houden dat ze maximaal twee (2) stuks handbagage met een maximale afmeting van 40 x 30 x 15 cm en een totaalgewicht van maximaal 5 kg mee mogen nemen, en één (1) stuk ruimbagage, waarvan de drie afmetingen samen maximaal 130 cm mogen bedragen en het gewicht maximaal 12 kg. Het is niet mogelijk om een tweede stuk ruimbagage mee te nemen.

15.2 Bagage moet verplicht worden voorzien van de naam, het telefoonnummer en het adres van de betreffende Reiziger. De Reiziger kan tevens zijn e-mailadres erop vermelden. Bagagelabels komen voor rekening van de Reiziger en zijn uitsluitend zijn of haar verantwoordelijkheid. 

15.3 Andere voorwerpen (fietsen, ski's, muziekinstrumenten, etc.) zijn strikt verboden, evenals het vervoer van illegale en gevaarlijke producten (wapens, giftige, brandbare of vervuilende producten, etc.).

15.4 OUIBUS is niet verantwoordelijk voor het bewaken van de handbagage van Reizigers, deze dient gedurende de hele reis onder toezicht van de Reizigers te blijven. Reizigers zijn verantwoordelijk voor hun bagage tijdens het overstappen en passeren van de douane.

15.5 Alle ruimbagage dient op passende wijze te zijn verpakt in koffers, tassen of andere geschikte verpakkingen die bestand zijn tegen een normale hantering. Breekbare voorwerpen dienen zorgvuldig te worden verpakt en gemarkeerd. De verpakking van de bagage is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Reizigers. Wij wijzen Reizigers op hun verantwoordelijkheid in geval van schade aan derden (personen of goederen) veroorzaakt door hun bagage.

15.6 Uit veiligheidsoverwegingen geeft de Reiziger toestemming tot een inspectie van diens bagage door het personeel van OUIBUS. Indien de Reiziger dit weigert, heeft OUIBUS het recht het vervoer van de bagage te weigeren.

15.7 In geval van verlies of beschadiging van bagage in het ruim, beperkt de vergoeding die OUIBUS dient te betalen voor elke gegronde schade waarvoor zij verantwoordelijk kan worden gehouden, zich tot een bedrag van € 150,00 per stuk ruimbagage. Dit alles onder voorbehoud van overlegging van bewijsstukken en tenzij er sprake is van grove schuld. In geval van verlies of schade door ongelukken die het gevolg zijn van het gebruik van een touringcar, beperkt deze schadevergoeding zich echter tot een bedrag van maximaal € 1.200,00 per stuk bagage, onder voorbehoud van overlegging van bewijsstukken en tenzij er sprake is van grove schuld aan de zijde van de Reiziger.

15.8 OUIBUS behoudt zich het recht voor om bagage te weigeren waarvan het gewicht, de afmeting of de aard niet overeenkomt met de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, evenals bagage die de veiligheid van het vervoer in gevaar zou kunnen brengen.

15. 9 In geval van verlies en beschadiging van ruimbagage dient onmiddellijk een voorbehoud te worden gemaakt door de Reiziger bij het personeel van OUIBUS of bij het personeel dat de tussenstop afhandelt voor OUIBUS. Bij uitblijven hiervan zal geen enkele klacht door OUIBUS worden geaccepteerd.

15.10 Aan het einde van het vervoer dient de Reiziger zich ervan te verzekeren dat er geen bagage, spullen of persoonlijke voorwerpen aan boord zijn vergeten.

16. VERTRAGINGEN (naleving van de dienstregeling)

16.1 De op de Site en vervoersbewijzen vermelde aankomst- en vertrektijden zijn weergegeven in de lokale tijd. OUIBUS verplicht zich ertoe deze dienstregeling voor zover mogelijk na te leven. Door het jaar heen kunnen zich echter wijzigingen voordoen in deze dienstregeling door verschillende oorzaken (verkeer, pech, ongelukken, stakingen, weersomstandigheden, etc.). OUIBUS zal alles in het werk stellen om U hier zo snel mogelijk over te informeren door een e-mail te sturen naar het e-mailadres en de gegevens die tijdens het bestelproces zijn verstrekt. OUIBUS kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien U heeft geweigerd deze gegevens te verstrekken of indien U onvolledige of onjuiste gegevens aan OUIBUS heeft verstrekt en U de informatie betreffende de gewijzigde reis niet heeft ontvangen.

16.2 In geval van vertraging veroorzaakt door overmacht kan OUIBUS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van de Reiziger en is OUIBUS niet gehouden het Ticket of welke schade dan ook deels of volledig te vergoeden.

17. ANNULERING, GROTE VERTRAGING EN OVERBOEKING 

17.1 Indien een vervoer per touringcar moet worden geannuleerd of indien het vertrek met meer dan 120 minuten is vertraagd, of in geval van overboeking, zal OUIBUS alles in het werk stellen om U zo snel mogelijk te informeren, door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat U tijdens het bestelproces heeft verstrekt.

17.2 Indien deze annulering, overboeking of vertraging te wijten is aan OUIBUS in haar hoedanigheid als vervoerder, kunnen Wij U de keuze bieden tussen voortzetting van de reis naar de geplande bestemming met een touringcar die op een andere dag en/of tijd vertrekt zonder extra kosten en onder vergelijkbare voorwaarden, of restitutie van de prijs van het Ticket en, indien van toepassing, een gratis terugreis, per bus of touringcar onder vergelijkbare omstandigheden, naar het aanvankelijke vertrekpunt zoals gesteld in de Vervoersovereenkomst. Restitutie van het geannuleerde Ticket geschiedt binnen 14 dagen na Uw verzoek tot restitutie.  In de bovengenoemde gevallen verliest U alle recht op compensatie op grond van artikel 17.3.

17.3 Bij het uitblijven van een dergelijk voorstel van de zijde van OUIBUS heeft U recht op een compensatie ter waarde van 50% van de prijs van het geannuleerde Ticket, naast restitutie van de prijs van het Ticket zoals beschreven in het bovenstaande artikel. Deze schadeloosstelling geschiedt binnen een maand na Uw verzoek tot vergoeding. Op het moment dat U dit verzoek heeft gedaan en geen enkel voorbehoud maakt ten aanzien van de door OUIBUS verkozen wijze van vergoeding, zal er een Voucher aan U worden verstrekt ter waarde van 50% van het bedrag dat U heeft betaald voor uw geannuleerde ticket en de eventueel aan dit Ticket verbonden Bijkomende diensten. Deze vergoeding vindt plaats onafhankelijk van het recht op restitutie zoals gesteld in artikel 17.2, waarvoor U een Voucher ontvangt ter waarde van de prijs van het geannuleerde Ticket en eventuele Bijkomende diensten. Deze Vouchers ontvangt U per e-mail op het adres dat U tijdens het bestelproces heeft verstrekt.

17.4 Indien U bezwaar maakt tegen het feit dat de restitutie zoals gesteld in artikel 17.2 en de schadevergoeding zoals gesteld in artikel 17.3 plaatsvinden in de vorm van Vouchers, kunt U ook contact opnemen met de klantenservice met het verzoek om deze Vouchers te annuleren en in plaats daarvan een vergoeding te ontvangen ter hoogte van de exacte prijs van het betreffende Ticket, vermeerderd met de prijs van eventuele Bijkomende en/of aanvullende diensten die aan dit Ticket zijn verbonden. De in artikel 17.3 beschreven schadevergoeding kan tevens worden uitgekeerd middels een overschrijving naar Uw rekening. De in artikel 17.2 beschreven restitutie van de prijs van het Ticket zal worden teruggestort op de rekening die is gebruikt voor de aankoop van het geannuleerde Ticket. Indien de als gevolg van de annulering verstrekte Voucher deels of volledig is gebruikt, is er verder geen vergoeding meer mogelijk.

17.5 In geval van wijzigingen, grote vertragingen of annuleringen wegens overmacht, zal OUIBUS op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade van de Reiziger en dus op geen enkele wijze zijn gehouden aan totale of gedeeltelijke vergoeding van het Ticket of een andere schadevergoeding.

18. VERZEKERINGEN

18.1 In de prijs van het Ticket is geen enkele verzekering inbegrepen. OUIBUS raadt U dan ook aan een annuleringsverzekering af te sluiten, evenals een verzekering die bijvoorbeeld de repatriëringskosten dekt in geval van ziekte of een ongeval.

19. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Prestaties van de vervoerder

19.1 OUIBUS verplicht zich ertoe alles in het werk te stellen om Reizigers gedurende het traject tevreden te stellen. In haar hoedanigheid als vervoerder zal OUIBUS met name aansprakelijk zijn voor persoonlijke en materiële schade van de Reiziger die is veroorzaakt door de exploitatie van haar vervoersdiensten. De hierboven genoemde regels voor aansprakelijkheid gelden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het gemeenschappelijk recht van de Vervoersovereenkomst.

19.2 Dientengevolge kunnen wij in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor niet-nakoming of gebrekkige nakoming van de volledige of gedeeltelijke Vervoersovereenkomst indien dit te wijten is aan U, aan de Reiziger, aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke invloed van derden die niet betrokken zijn bij de prestatie, of aan overmacht.

Gebruik van de OUIBUS-site

19.3 Wij garanderen niet dat de OUIBUS-site geen onregelmatigheden, fouten of bugs bevat, noch dat deze kunnen worden gecorrigeerd of dat de OUIBUS-site zonder problemen of storingen zal functioneren. We garanderen evenmin dat de Site compatibel is met producten of instellingen anders dan die welke expliciet door OUIBUS worden vermeld.

19.4 Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor problemen die te wijten zijn aan software van derden.

19.5 Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor voorzienbare of onvoorzienbare, materiële of immateriële schade (met inbegrip van gederfde winst en gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de OUIBUS-website of de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om deze te gebruiken. Tot slot is OUIBUS niet in staat om alle websites te controleren waar zij middels links op haar Site naar verwijst, om het zoeken voor Reizigers te vergemakkelijken. OUIBUS is dan ook in enkel geval aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

19.6 U verklaart op de hoogte te zijn van de kenmerken en beperkingen van internet, in het bijzonder van de technische capaciteiten, de responstijd voor het raadplegen, onderzoeken of overdragen van gegevens en de risico's met betrekking tot de beveiliging van communicaties.

U verklaart te hebben gecontroleerd dat Uw computersysteem geen virussen bevat en perfect functioneert.

20. INTELLECTUEEL EIGENDOM

20.1 Alle elementen van de OUIBUS-site, alle op de OUIBUS-site vermelde inhoud en alle door OUIBUS verstrekte documenten worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en zijn eigendom van OUIBUS of haar partners. Zonder uitdrukkelijke toestemming van OUIBUS vormt elke vorm van exploitatie (reproductie, weergave, opvraging, hergebruik, etc.) van het geheel of een deel van deze elementen, inhoud of documenten een inbreuk op het eigendomsrecht, waarvoor de auteur burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

20.2 De licentie die U is toegekend voor het gebruik van de OUIBUS-site beperkt zich tot toegang tot en gebruik van de OUIBUS-site voor uitsluitend persoonlijke doeleinden. U bent niet gemachtigd om de OUIBUS-site deels of volledig te downloaden of te wijzigen zonder onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.

20.3 Deze licentie staat U in geen geval toe deze Site of de inhoud ervan te gebruiken voor verkoopdoeleinden of voor elk ander commercieel gebruik (vermelde producten, beschrijvingen, prijzen, downloaden of kopiëren van informatie voor een andere handelaar, gebruik van gegevens, software, audioclips, afbeeldingen, teksten, foto's, hulpmiddelen, extractie en hergebruik van de inhoud van databases).

20.4 Deze Site of enig gedeelte ervan mag in geen enkel geval worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht of geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. U mag geen technieken gebruiken waarmee U een merk, logo of andere informatie (in het bijzonder afbeeldingen, teksten, modellen) kunt kopiëren zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

20.5 U mag geen metatags of andere 'verborgen' tekst gebruiken die onze naam, ons merk of dat van andere tot ons concern behorende ondernemingen bevatten zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

21. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

21.1 De informatie die U op de Site verstrekt, stelt OUIBUS en haar partners in staat om op de Site gedane Bestellingen te verwerken en uit te voeren en, indien van toepassing, zorg te dragen voor een goed functioneren van Uw Klantaccount. Bovendien kan OUIBUS dankzij deze informatie uw abonnement op haar nieuwsbrief beheren.

21.2 De OUIBUS-site maakt gebruik van cookies.

21.3 Om U volledig te informeren over het gebruik van Uw persoonsgegevens, bieden we U permanent toegang tot ons 'Beleid ter bescherming van persoonsgegevens', dat toegankelijk is via een link onder aan elke pagina van de OUIBUS-site

22. KLANTENSERVICE EN KLACHTEN 

22.1 Om U en eventuele derde Reizigers de mogelijkheid te bieden snel met OUIBUS te communiceren, is er op de OUIBUS-site een online hulp- en klachtenformulier beschikbaar in de sectie 'Hulp'.

22.2 Voor alle kwesties die verband houden met de afhandeling van een Bestelling, kunnen Reizigers contact opnemen met de klantenservice middels het online formulier of telefonisch via 0900 0401 625 (€ 0,0357/minuut), van maandag tot en met zaterdag tussen 8.30 en 20.00 uur.  Elke klacht dient via het online contactformulier of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te worden gericht aan het volgende adres: SNCF-C6 - 38 rue de Seine - 94400 Vitry-sur-Seine (France).  De klacht dient binnen 3 maanden vanaf de datum van tekortkoming in de nakoming van de Vervoersovereenkomst te worden ingediend, onder vermelding van het reserveringsnummer op Uw Ticket. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, zal de klacht niet in behandeling worden genomen.

23 HULP IN GEVAL VAN ONGEVALLEN, ANNULERINGEN, GROTE VERTRAGINGEN EN OVERBOEKING

Overeenkomstig Verordening 1081/2011 inzake de rechten van passagiers bij vervoer per bus en touringcar is het mogelijk dat OUIBUS bij ongevallen, annuleringen, grote vertragingen en overboeking verplicht is hulp te bieden in geval van concrete en onmiddellijke hulpbehoeften. In geval van grote vertragingen zal deze gratis hulp uitsluitend worden geboden indien het vertrek van een station met meer dan 90 minuten is vertraagd en bij een traject langer dan 3 uur. Deze hulp kan het volgende omvatten: 

Maaltijden, voedsel en drinken in redelijke hoeveelheden, evenals kleding, rekening houdend met de wachttijd of de duur van de vertraging en voor zover deze aanwezig zijn aan boord of op het station of redelijkerwijs kunnen worden geleverd. Ook kan er eerste hulp worden verstrekt.

 

Een hotelkamer of een andere vorm van onderdak, evenals hulp bij het regelen van vervoer tussen station en verblijfplaats, indien een verblijf van een nacht of langer noodzakelijk is. 

 

Deze hulp beperkt zich tot een waarde van maximaal 80 euro per nacht per passagier, gedurende maximaal 2 nachten.

24. BEPALINGEN BETREFFENDE PERSONEN MET EEN HANDICAP EN PERSONEN MET EEN VERMINDERDE MOBILITEIT 

24.1 Overeenkomstig Verordening 1081/2011 mag personen met een handicap of met een verminderde mobiliteit vanwege hun handicap niet het recht worden ontzegd om een reservering te maken voor een traject aan boord van de bussen uit onze vloot. Mensen met een handicap wordt echter wel verzocht hun reservering uiterlijk 48 uur voor vertrek te maken. Naast deze termijn dienen personen met een handicap telefonisch contact op te nemen met de klantenservice via het nummer dat op de OUIBUS-site wordt vermeld om hun Bestelling te voltooien. Deze reserveringsprocedure biedt de mogelijkheid om de juiste voorzieningen te treffen en de reis voor mensen met een handicap te vergemakkelijken.

OUIBUS zal bij wijze van uitzondering een reservering door een persoon met een handicap of een beperkte mobiliteit kunnen weigeren indien:

wettelijke vereisten op het gebied van gezondheid en veiligheid niet zouden worden nageleefd; 

het vervoer van deze personen niet onder voldoende veilige omstandigheden kan plaatsvinden. 

 

24.2 Indien de Reiziger met een handicap of een beperkte mobiliteit echter voorstelt te worden begeleid door iemand die de nodige hulp kan bieden, zodanig dat deze weigeringsgronden niet meer van toepassing zijn, zal OUIBUS de reservering accepteren en een gratis vervoersbewijs aanbieden aan de begeleidende persoon. 

24.3 Indien een persoon met een handicap of met een beperkte mobiliteit echter de toegang tot de bus wordt geweigerd terwijl deze persoon in het bezit is van een geldige reservering, biedt OUIBUS automatisch de keuze tussen: 

vergoeding van de prijs van het gereserveerde Ticket en een gratis terugreis naar de plaats van vertrek; 

voortzetting van de reis naar de plaats van bestemming middels andere redelijke vervoersdiensten, tenzij dit onmogelijk blijkt.

24.4 Op bepaalde, door de Lidstaten aangewezen stations kunnen personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit tevens verzoeken om gratis en specifieke hulp (in het bijzonder bij het betreden van het voertuig, het dragen of ophalen van de bagage, het verlaten van het voertuig, het bereiken van de zitplaats, etc.). Dit verzoek dient uiterlijk 36 uur voor het geplande moment van vertrek te worden ingediend. 

OUIBUS zal Uw verzoek in behandeling nemen en U laten weten of een dergelijke service beschikbaar is op het station van Uw keuze. 

24.5 Aan boord van de bus kunnen personen met een handicap of een beperkte mobiliteit in elk geval informatie in een toegankelijke vorm verkrijgen over hun traject indien zij hier expliciet om verzoeken.

24.6 Indien er meer personeel aan boord is dan alleen de chauffeur, kunnen personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit eveneens verzoeken hen te helpen de bus te betreden of te verlaten gedurende de pauzes die tijdens het traject worden gehouden.

25 INFORMATIE OVER UW RECHTEN OVEREENKOMSTIG VERORDENING 1081/2011 INZAKE DE RECHTEN VAN PASSAGIERS BIJ VERVOER PER BUS EN TOURINGCAR

25.1 In geval van vertraging, annulering of overboeking zult U hier uiterlijk 30 minuten na het geplande moment van vertrek over worden geïnformeerd. 

25.2 U vindt een overzicht van de nodige informatie inzake Uw rechten die voortvloeien uit Verordening 1081/2011 in de verschillende talen van de Europese Unie op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/road/ 

25.3 Op het volgende adres vindt u ook een lijst van bevoegde instanties voor toepassing van de Verordening per land: 

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/road/doc/2011_0181_natio...    

25.4 In geval van klachten met betrekking tot de rechten en plichten die voortvloeien uit deze Verordening heeft U 3 maanden om een klacht in te dienen, gerekend vanaf de datum dat de Vervoersprestatie is of had moeten zijn uitgevoerd. Binnen een maand na ontvangst van de klacht informeren wij U of Uw klacht in aanmerking is genomen of niet. 

26. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

26.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden, en meer in het algemeen de overeenkomst die U sluit met OUIBUS, zijn onderworpen aan het Franse/Nederlandse recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse/Nederlandse rechtbanken.

26.2 Indien een klacht met betrekking tot de Prestaties die in deze Algemene Voorwaarden worden vermeld niet minnelijk kan worden geschikt, kan alleen OUIBUS worden vervolgd.

27. SLOTBEPALINGEN

27.1 Het feit dat OUIBUS zich van het ene op het andere moment niet beroept op een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, betekent niet dat OUIBUS afstand doet van deze bepaling en zich er later niet meer op zal beroepen.

27.2 Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, zal deze bepaling als niet-geschreven worden beschouwd. De geldigheid van de overige bepalingen wordt hierdoor niet aangetast, tenzij de nietig of ongeldig verklaarde bepaling bepalend en van essentieel belang is.

27.3 De elektronische gegevens inzake elke Bestelling die door de computersystemen van OUIBUS worden opgeslagen hebben bewijskracht, totdat het tegendeel bewezen is. Deze elektronische gegevens vormen dus ontvankelijke en rechtsgeldige bewijzen die aan de Reiziger kunnen worden tegengeworpen, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk op papier opgesteld, ontvangen of bewaard document.