HANDVEST VAN VERTROUWDHEID

ARTIKLE 1 – ALGEMENE BEGINSELS

1.1 De vennootschap SNCF-C6, SASU met een kapitaal van 64.500.000 € met zetel te SNCF-C6 - 38 rue de Seine - 94400 Vitry-sur-Seine (France), ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 519 037 147 (hierna « OUIBUS») en die een activiteit van geregeld internationaal vervoer van reizigers per autocar uitvoert, biedt via haar website http://nl.OUIBUS.com ( hierna, de “Website”) een dienst van verkoop van Kaartjes van autocar aan.

1.2 Alle persoonlijke gegevens dat we verzamelen (hierna de « Gegevens ») zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Franse en Europese toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, met name, de gewijzigde Franse Wet n°78-17 van 6 januari 1978 “ relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés” (hierna de “Wet informatica en vrijheid”). De verwerking van de Gegevens door OUIBUS was het onderwerp van de verklaring n°1593987 bij de CNIL.

1.3 U gelieve het huidige handvest van vertrouwdheid zorgvuldig na te lezen (hierna het “Handvest”) en kennis te nemen van de inhoud ervan.

ARTIKLE 2 : TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Het Handvest beschrijft de genomen maatregelen voor de exploitaties en het beheer van uw gegevens tijdens het gebruik van de Website evenals uw rechten als gebruiker van de Website.

2.2 Het Handvest is toepasselijk op alle diensten die voorgesteld worden door OUIBUS via de Website. Integendeel, is deze Handvest niet toepasselijk op de websites van derde toeristische handelspartners (hierna de “Partners”) van OUIBUS waar U toegang kan hebben via de hyperlinks aanwezig op de Website.

ARTICLE 3 : GEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERZAMELD

3.1 Wanneer U onze Website visiteert, kunnen wij informatie verzamelen ( met inbegrip Gegevens ), en dit op verschillende manieren:

3.1.1 Gegevens verleend door de gebruiker. de gegevens die U op ons Website meedeelt laten OUIBUS en zijn Partners toe om uw bestellingen te verwerken en uit te voeren.

3.1.2 Informatie verzameld via technologische toestellen. Wanneer U surft op onze Website, mogen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen zoals bijvoorbeeld uw IP adressen ( Internet Protocol) of het soort van uw browser bepalen. We gebruiken ook Cookies om informatie te verzamelen over de datum en het uur van uw bezoek of betreffende de zone van de website die U bezocht hebt.

ARTICLE 4 : HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

4.1 De gegevens die we verzamelen dienen om de opvolging en de uitvoering van de reservaties te verwerken alsmede de opvolging van de prestaties die hieraan verbonden zijn. Ze dienen ook om de diensten die we jullie aanbieden te verbeteren door inlichtingen te verlenen met betrekking tot uw interesten betreffende de functionaliteiten, de prestaties en de drager van onze diensten.

4.2 Wij informeren U dat sommige Gegevens die u op het tijdstip van uw reservatie meedeelt aan de autoriteiten van het bestemmingsland kunnen worden overgemaakt indien het reglementair kader dit toelaat.

4.3 Wij kunnen de verzamelde gegevens zelf gebruiken of via verschillende dragers met het oog op promotionele of commerciële communicatie van informatie uit te voeren. In dit kader, kunnen wij U een free newsletter voorstellen om een beter gebruik van de Website toe te laten en om U op de hoogte te houden van de nieuwigheden evenals van de beste aanbiedingen op een bepaald tijdstip. Behalve in geval van uw weigering, kunnen wij u informatie via e-mail verstrekken betreffende het gebruik van de Website evenals van zijn promotionele aanbiedingen. indien U op de website gekozen hebt Kaartjes te betalen.

4.4 We kunnen ook deze Gegevens gebruiken om studies te maken die doelgericht zijn om onze diensten verbeteren.

4.5 We mogen ook uw gegevens bekend maken, indien het nodig is om (a) de toepasselijke wetgevingen te respecteren, of (b) een bevel of een orde van de rechtbank te voldoen, of om onze rechten of deze van de gebruikers van de Website te verdedigen.

4.6 We mogen ook uw gegevens aan onze directe Marketing Partners per e-mail bekendmaken, indien U de keuze maakt onze promotionele communicaties te ontvangen. In elk geval, zullen we alle redelijke maatregelen nemen om te waarborgen dat de betrokken vennootschappen het handvest naleven. Ons beleid bestaat er uit om deze vennootschappen te beletten uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van producten en/of diensten die aan OUIBUS uitdrukkelijk worden gevraagd.

4.7 We kunnen de gegevens anonimiseren door de identificeerbare elementen weg te nemen zoals namen, e-mail adressen, en de gegevens groeperen om hen te gebruiken in het kader van een marktstudie of voor andere professionele doeleinden. We kunnen daaropvolgend ook deze geanonimiseerde informaties aan derden bekend maken.

4.8 Behalve in de gevallen beschreven in huidig artikel, mogen we niet een verkoop of een transfer van Gegevens aan derde instellingen toelaten zonder uw toestemming.

ARTICLE 5 : OPPOSITIE RECHT

5.1 U bezit het recht om de behandeling van uw Gegevens evenals hun gebruik met het oog op directe marketing, met name commerciële doeleinden te weigeren. Dit recht kan uitgeoefend worden door een schrijven bestemd aan de Klantendienst van OUIBUS, gevestigd te SNCF-C6 - 38 rue de Seine - 94400 Vitry-sur-Seine (France) of door het elektronisch formulier in te vullen die aanwezig is in de rubriek « hulp » van de Website ( op de plaats « contacteer ons »).

5.2 Om onze newsletters op te zeggen, mag U het oppositie recht uitvoeren door op de link van de opzegging te klikken die zich onder onze newsletter bevindt. De verzoeken van opzegging zullen in rekening gehouden worden enkel indien een bericht dit bevestigd. Indien dit niet het geval is, mag U het oppositie recht zoals bepaald in artikel 6.1 van het huidig Handvest uitoefenen.

ARTICLE 6 : RECHT TOT TOEGANG, TOT WIJZIGING, TOT RECHTZETTING EN TOT AFSCHAFFING

6.1 U bezit het recht tot toegang, tot wijziging, tot rechtzetting en tot afschaffing van de Gegevens die U betrekken. Dit recht kan uitgeoefend worden door een schrijven aan de Klantendienst van OUIBUS te bestemmen die gevestigd is te SNCF-C6 - 38 rue de Seine - 94400 Vitry-sur-Seine (France) of door het elektronische formulier in te vullen die aanwezig is in de rubriek « hulp » van de Website ( op de plaats « contacteer ons »).

6.2 Voorafgaande te antwoorden op een verzoek tot wijziging, tot rechtzetting, of tot afschaffing van de Gegevens, wordt U uitgenodigd U te identificeren.

ARTICLE 7: COOKIES

7.1 Cookies zijn gegevens die op uw terminal worden doorgestuurd vanaf uw browser wanneer U op de Website surft en die een uniek identificatie nummer bevatten. Cookies laten de toegang tot de Website eenvoudiger toe evenals de kwaliteit van de navigatie en verhogen de snelheid ervan evenals de doeltreffendheid van het gebruik. Ze kunnen worden gebruikt om een website te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies maken ook een analyse van het gebruik van de websites mogelijk.

7.2 U mag de installatie van cookies weigeren door de volgende hierna beschreven procedures te volgen in functie van uw browser.

  • Indien U op het internet surft met Internet Explorer software, volg de hierna vermelde procedure
  • Indien U op het internet surft met Mozilla Firefox software, volg de hierna vermelde procedure
  • Indien U op het internet surft met Google Chrome, volg de hierna vermelde procedure
  • Indien U op het internet surft met Safari software, volg de hierna vermelde procedure

7.3 In overeenstemming met de bepalingen van de Wet Informatica en vrijheid, is uw toestemming niet nodig wanneer de installatie van een cookie het exclusief doel heeft om een elektronische communicatie toe te laten of te vergemakkelijken of wanneer het strikt noodzakelijk is om een online dienst te verlenen op uw verzoek.

7.4 Betreffende andere cookies, is uw toestemming of uw weigering gematerialiseerd door de instelling van uw browser of door het instellen van een ander technisch middel die compatibel is met de Website en die U toelaat uw navigatie op de website te beheersen.

7.5 OUIBUS wenst U erop te wijzen dat de afschaffing van de Cookies de optimale navigatie en de functionaliteiten van de site kan schaden.

7.6 U moet altijd de mogelijkheid hebben om de aanvaarde cookies af te schaffen. Indien U de cookies wil afschaffen, zullen de door uw cookies gecontroleerde parameters en voorkeuren eveneens afgeschaft worden.

ARTICLE 8 : BEVEILIGING

8.1 Teneinde de bescherming van de verzamelde Gegevens te waarborgen, hebben wij een beveiligingsprogramma tot stand gebracht van de in de computersystemen gestockeerde informaties. Bovendien bezitten onze computersystemen een codering van de gegevens en een systeem die de software beschermt.